FAQ

FAQ kunskapsbas. Nedan visas de viktigaste nyheterna om händelsedatabasen. För detaljerad information, klicka på det ämne du är intresserad av.

Intyg om elektronisk försegling

"Elektroniskt förseglingscertifikat" avser ett elektroniskt certifikat som kombinerar valideringsdata
en elektronisk försegling med en juridisk person och bekräftar namnet på den personen;

Elektroniskt signaturcertifikat

Elektroniskt signaturcertifikat är en elektronisk bekräftelse som tilldelar data som används för att validera den elektroniska signaturen till en fysisk person och bekräftar åtminstone namnet eller smeknamnet på den personen.

Kvalificerat certifikat för elektronisk signatur vi kallar ett certifikat som uppfyller villkoren i eIDAS-förordningen och utfärdas av en kvalificerad leverantör av förtroendetjänster. Status som en kvalificerad leverantör av förtroendetjänster beviljas av en tillsynsmyndighet som utsetts i en viss medlemsstat.

Elektroniskt signaturcertifikat

"E-signaturcertifikat": ett elektroniskt intyg som associerar data som används för
validera den elektroniska signaturen till en fysisk person och bekräftar åtminstone namnet eller smeknamnet på den
personer,

Vad är en leverantör av förtroendetjänster (TSP)?
Enligt förordning (EU) nr 910/2014 (eIDAS) definieras en betaltjänstleverantör (TSP) som ”en fysisk eller juridisk person som tillhandahåller en eller flera tillförlitstjänster som en kvalificerad eller icke-kvalificerad leverantör av betrodstjänster. ”TSP är ansvariga för att säkerställa elektronisk identifiering av signatärer och tjänster med starka autentiseringsmekanismer, digitala certifikat och elektroniska signaturer.
eIDAS definierar hur leverantörer av förtroendetjänster utför verifieringstjänster och icke-avvisande tjänster och hur de ska regleras och erkännas i EU: s medlemsstater.
TSP kan tillhandahålla en eller flera av följande tjänster:
 • Skapa, kontrollera och godkänna elektroniska signaturer, tätningar eller frimärken, elektroniskt registrerade leveranstjänster och certifikat som är kopplade till dessa tjänster.
 • Skapa, kontrollera och validera certifikat som ska användas för webbplatsautentisering.
 • Förvaring av elektroniska signaturer, tätningar eller certifikat relaterade till dessa tjänster.
Vad är eIDAS?
eIDAS är ett vanligt använt namn för EU-reglering, 910/2014, om identifieringstjänster och förtroende för elektroniska elektroniska transaktioner på den inre marknaden, vilket upphäver det gamla signaturdirektivet 1999/93 / EG. Förordningen om eIDAS och dess genomförandeakter är en lag i alla EU: s medlemsstater, vilket innebär att offentliga tjänster i medlemsstaterna måste erkänna nationella system för elektronisk identifiering (eID). Enligt eIDAS kan medborgare och företag dra nytta av sitt eget nationella eIDS-program när de använder offentliga tjänster i andra EU-medlemsstater som använder eIDS-programmet. I denna förordning fastställs villkoren under vilka medlemsstater erkänner elektronisk identifiering från användare.
Dessutom införlivar denna förordning standarder för elektroniska signaturer, tidsstämplar, elektroniska förseglingar och andra dokument som bekräftar äktheten, inklusive elektroniska certifikat och registrerade leveranstjänster, som ger dessa elektroniska transaktioner samma juridiska status som om de utfördes på papper.
EIDAS-tillitstjänster för att skapa den elektroniska inre marknaden inkluderar:
 • Avancerade och kvalificerade elektroniska signaturer kopplade till en juridisk eller fysisk person.
 • Avancerade och kvalificerade elektroniska tätningar kopplade till en juridisk person
 • Bekräftade kvalifikationer för kvalificerade elektroniska signaturer
 • Effektiv bevarande av kvalificerade elektroniska signaturer
 • Sparar tid
 • Tillhandahållande av elektroniska tjänster
 • Webbplatsautentisering
EIDAS-förordningen var verkställbar i hela EU. Från och med den 1 juli 2016 klassificerar eIDAS två typer av säkra elektroniska signaturer:
1) Avancerad elektronisk signatur
2) kvalificerad elektronisk signatur
Cryptomathic tillhandahåller fjärrsigneringslösningar för båda typerna.
Vad är ett kvalificerat certifikat?

I enlighet med förordning (EG) nr 910/2014 (eIDAS) eIDAS, hänvisar ett kvalificerat certifikat för elektroniska signaturer till ett "certifikat för elektroniska signaturer utfärdat av en kvalificerad leverantör av betrodda tjänster"

och uppfyller kraven i förordningen.

I enlighet med kraven för eIDAS måste kvalificerade certifikat för elektronisk signatur innehålla:

 •  En indikation som kan identifieras genom automatiserad bearbetning att certifikatet är ett kvalificerat certifikat för elektronisk signatur
 •  En datauppsättning som tydligt representerar den kvalificerade leverantören av tilltro som utfärdade det kvalificerade certifikatet, inklusive information som:
 1.  Medlemsstat som tillhandahåller de tjänster där företaget är etablerat
 2.  Namn och registreringsnummer om tjänsteleverantören är en juridisk person
 3.  Leverantörens namn om det är en fysisk person
 •  Undertecknande namn eller indikation om ett smeknamn används
 •  Relevanta uppgifter om godkännande av elektroniska signaturer och uppgifter om skapandet av elektroniska signaturer
 •  Information som identifierar giltighetsperioden för certifikatet från början till slut
 •  Certifikat-nyckel för leverantören av betrodda certifikat
 •  Utfärdande av en avancerad elektronisk signatur eller elektronisk försegling av en tillhandahållare av förtroendetjänster
 •  Platsen där certifikatet som stöder den avancerade elektroniska signaturen är gratis tillgängligt
 •  Indikation, företrädesvis i form av automatiserad behandling, där de elektroniska signaturvalideringsdata som är associerade med elektronisk signaturverifieringsdata placeras i en kvalificerad elektronisk signaturskapande enhet
 Kvalificerade certifikat:
- ha rättsverkningar motsvarande en handskriven signatur (lagen av den 18.09.2001 september XNUMX om elektronisk signatur)
- avsedd för fysiska personer, utfärdat på grundval av ett kontrakt och efter (personlig) identitetsverifiering vid CA: s registreringspunkt
- används i alla fall då man skickar in en testförklaring (inklusive e-fakturor), de används inte för att kryptera dokument
Vad är en kvalificerad elektronisk signatur?

En kvalificerad elektronisk signatur är detta

"En avancerad elektronisk signatur med ett digitalt certifikat som har krypterats med en säker enhet för skapande av signaturer"

En kvalificerad elektronisk signatur ökar därför säkerhetsnivån som tillhandahålls av en avancerad elektronisk signatur. Det motsvarar därför juridiskt en handskriven signatur.

Förutsatt att signaturen uppfyller alla krav som anges i eIDAS för kvalificerade elektroniska signaturer, kan den användas i domstolsförfaranden som bevis. Alla EU-medlemsstater måste erkänna denna typ av signatur som giltig om den har framställts med ett kvalificerat certifikat utfärdat från en annan medlemsstat.

Låt oss först titta på vad som är en "kvalificerad signaturtillverkare". I linje med eIDAS-kraven,

 1. Enheten måste tillhandahålla:
  1. Sekretess för uppgifter om elektronisk signatur
  2. Data för skapande av elektronisk signatur för att skapa elektroniska signaturer kan endast ske en gång
  3. Uppgifterna för att skapa elektroniska signaturer som används för att skapa signaturer kan inte erhållas och signaturen är skyddad mot förfalskning med aktuell tillgänglig teknik
  4. Uppgifterna för skapande av elektronisk signatur som används för att skapa signaturer kan skyddas av en legitim undertecknare mot användning av andra
 2. Enheten ändrar inte de uppgifter som ska undertecknas eller hindrar undertecknaren från att presentera sådana uppgifter innan avtalet undertecknas
 3. Endast kvalificerade tjänsteleverantörer kan generera eller hantera signeringsinformation för signatorns räkning
 4. Utan att det påverkar lit. (d) punkt 1, kvalificerade leverantörer av förtroendetjänster som hanterar skapande av elektroniska signaturuppgifter för signatorns räkning får duplicera skapande av elektroniska signaturuppgifter för säkerhetskopieringsändamål, förutsatt att följande krav uppfylls:
  1. Säkerheten för duplikatuppsättningar måste vara densamma som för originaldatasätten
  2. Antalet duplikatuppsättningar bör inte överstiga det minimum som krävs för att säkerställa servicekontinuitet

EU: s medlemsstater måste erkänna giltigheten av en kvalificerad elektronisk signatur som har skapats med ett kvalificerat certifikat från en annan medlemsstat.

En kvalificerad elektronisk signatur är en avancerad elektronisk signatur från ett kvalificerat digitalt certifikat som skapades av en kvalificerad signatur skapande enhet (QSCD). För att en elektronisk signatur ska kunna betraktas som en kvalificerad elektronisk signatur måste den uppfylla tre huvudkrav:

Först måste undertecknaren vara ansluten och tydligt identifierad för signering.

Den andra punkten är att de data som används för att skapa signaturen måste vara under kontrollen av undertecknaren.

Slutligen måste den kunna identifiera om data som är kopplade till signaturen har äventyrats sedan meddelandet undertecknades.

Vad är icke-avvisande?

Ostridighet är säkerheten att någon inte kan förneka vikten av något. Icke-avvisning är ett rättsligt begrepp som ofta används inom informationssäkerhet och hänvisar till en tjänst som ger bevis för datainkomst och dataintegritet. Med andra ord gör icke-avvisning det mycket svårt att effektivt förneka vem / var meddelandet kommer ifrån, såväl som meddelandets äkthet. Digitala signaturer (i kombination med andra åtgärder) kan erbjuda icke-avvisning för onlinetransaktioner där det är viktigt att se till att en part i ett kontrakt eller en kommunikation inte kan förneka äktheten av deras signatur på dokumentet eller överföring av kommunikationen i första hand. I detta sammanhang avser icke-avvisning förmågan att säkerställa att en part i ett kontrakt eller en kommunikation måste acceptera äktheten av sin signatur i ett dokument eller meddelande.

Vad är SimplySign?

SimplySign är en mobilapplikation där du kan underteckna alla dokument som fungerar i elektronisk version. Som en del av denna applikation finns det också en token-kodgenerator, som behövs för att identifiera användaren under inloggningsprocessen. Ladda ner SimplySign på din mobila enhet för att använda token-kodgeneratorn som identifierar användaren i signaturprocessen på en traditionell dator: PC / Mac OS.

Som en del av den här applikationen finns det också en modul som gör det möjligt att signera dokument på en mobil enhet.

Ladda ner SimplySign Desktop så att du kan använda viktiga tjänster som finns tillgängliga på marknaden, till exempel: betalare, eDeklaracjie, ePUE, etc.

SimplySign Desktop-applikationen emulerar anslutning av ett fysiskt kryptografiskt kort och en kortläsare till din dator.

Tack vare denna lösning kommer du att kunna använda SimplySign i applikationer som kräver användning av ett fysiskt kort.

Denna applikation inkluderar också proCertum SmartSign-modulen som gör det möjligt att signera dokument på en traditionell dator: PC / Mac OS

Vad är en avancerad elektronisk signatur?
En avancerad elektronisk signatur är en digital signatur baserad på ett avancerat certifikat som identifierar signatorn unikt. Signatörsnycklarna används med stort förtroende av signatören (som har ensam kontroll över signeringsnyckeln).
I eIDAS-systemet anses en elektronisk signatur vara avancerad om den uppfyller flera krav, inklusive:
 • identifierar och ansluter unikt undertecknaren
 • den privata nyckeln som används för att skapa den elektroniska signaturen kontrolleras av undertecknaren
 • Om uppgifterna har äventyrats efter att meddelandet undertecknats måste signaturen identifiera vad som hände
 • återkallande av signaturen i händelse av att åtföljande data har ändrats.
Vad ger den mobila elektroniska signaturen?

Vad ger den mobila elektroniska signaturen?

 1. Integritet - garanterar integriteten (oföränderligheten) hos signerade dokument,
 2. Avsändarens autentisering - bevisar att signaturen gjordes av den person som anges i signaturcertifikatet som signering av den elektroniska signaturen,
 3. Icke-avvisning - säkerställer att signeringen inte kan nekas av den person som anges i signaturcertifikatet och möjliggör säkra transaktioner via Internet
Vad är en mobil elektronisk signatur?

Vad är en mobil elektronisk signatur?

Simplysigns mobila elektroniska signatur är ett modernt verktyg som ger bekvämlighet och ökar effektiviteten både på jobbet och i vardagen. Det ger 100% rörlighet, tidsbesparingar och garanterar samtidigt säkerheten för online-aktiviteter.

 • är snabb och säker
 • alltid till hands
 • Du kan använda det bokstavligen var som helst när som helst när som helst
 • fungerar både på Android- och iOS-mobila enheter samt på PC, Mac Os

 

 

 

Data som identifierar en person

"Personidentifieringsdata": en uppsättning data som möjliggör identifiering av en fysisk person eller
juridisk person eller en fysisk person som företräder en juridisk person;

Data från elektronisk kommunikation

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
om respekt för privatliv och skydd av personuppgifter i kommunikationer
elektroniskt och upphävande av direktiv 2002/58 / EG (föreskrift om
sekretess och elektronisk kommunikation)
(Text av betydelse för EES)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD,
Med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 16, XNUMX
och 114,
Med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter överföringen av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
1. med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande
,
2. med beaktande av Regionkommitténs yttrande
,
3. med beaktande av yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen
,
Agerar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet,
och med beaktande av följande, enligt följande:

“... Elektronisk kommunikationsinformation är konfidentiell. Eventuella störningar i data
härrörande från elektronisk kommunikation som lyssnande, avlyssning, lagring,
övervakning, skanning eller annan typ av avlyssning, övervakning eller
behandling av elektronisk kommunikationsinformation av andra personer än
slutanvändare, är förbjudet, ... "

”... Innehållet i elektronisk kommunikation handlar om kärnan i den grundläggande rättigheten som den är
respekt för privatliv och familjeliv, hem och maktkommunikation
konst. 7 Stadgan om de grundläggande rättigheterna. ... Denna förordning föreskriver
leverantörer av elektroniska datakommunikationstjänster att behandla
från elektronisk kommunikation med informerat samtycke från alla
intresserade slutanvändare ... "

Data som används för att placera en elektronisk signatur

"Skapa data för elektronisk signatur" betyder den unika information som undertecknaren använder för
skapa en elektronisk signatur;

Gratis teknisk support

Gratis teknisk support - 24 timmar / 7 dagar i veckan endast för våra kunder som köper, aktiverar och installerar en elektronisk signatur på vårt kontor i Gdynia.

Vi strävar efter att få våra program att fungera pålitligt. Men vi är alltid redo att hjälpa till i tekniska frågor relaterade till deras drift eller nya versioner av applikationen.

Välj den hjälpform som är mest bekväm för dig

Telefonstöd

Call Center när du har problem med installationen och börja arbeta med programmet såväl som för så kallade systemfel;

Fjärrhjälp
genom att använda ett säkert TeamViewer-program kommer vi att ansluta till din dator och utföra de steg som krävs för att lösa problemet;

HÄR FÅR DU SNABBT TEKNISKT HJÄLP OM "CERTUM" -CERTIFIKAT.

DU KAN KONTAKTA OSS:
- PÅ HOTLINEN: 58 5055 910
- CHAT ELLER E-POST MED ANVÄNDNING AV EN WIDGET - PÅ HÖGER SIDA AV SKÄRMEN.

Tack vare anpassade moduler av "Team Viewer QS" - världens främsta lösning inom fjärrteknisk support, kan vi ansluta till din dator på ett ögonblick och ta bort defekten samtidigt som vi behåller alla standarder relaterade till säkerheten för dina data.

Är den här lösningen säker?
Ja det är det. Modulen "Team Viewer QS" är inte permanent installerad på din dator, den aktiveras av dig när tjänsten behövs och varje anslutning kräver ditt godkännande.

Om du inte är vår klient ännu, inget hemskt - vi hjälper också.
I detta fall debiteras du en liten faktura för våra ansträngningar, men du får professionell hjälp.

Elektroniskt dokument

"Elektroniskt dokument" betyder allt innehåll som lagras i elektronisk form, särskilt text eller
ljud, visuell eller audiovisuell inspelning;

direktivet

direktivet är en rättslig handling från Europeiska unionen som kräver att medlemsstaterna uppnår ett visst resultat utan att diktera sättet att uppnå detta resultat. Det kan särskiljas från regler som är självföretagande och som inte kräver några genomförandeåtgärder. Direktiv ger medlemsstaterna vanligtvis viss flexibilitet vad gäller de exakta regler som ska antas. Direktiv kan antas genom olika lagstiftningsförfaranden beroende på deras ämne.

eIDAS

eIDAS (eLEKTRONISK IDentification. Authentication och förtroende Services) är en EU-förordning om identifieringstjänster och förtroende för elektroniska elektroniska transaktioner på den inre marknaden. Det är en uppsättning standarder för elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den europeiska inre marknaden. Det inrättades i EU: s förordning № 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och upphäver direktiv 1999/93 / EG med verkan från och med den 30 juni 2016. Det trädde i kraft den 17 september 2014. Det är giltigt från och med den 1 juli 2016.

eIDAS övervakar elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på Europeiska unionens inre marknad. Den reglerar elektroniska signaturer, elektroniska transaktioner, berörda myndigheter och deras inbäddningsprocesser för att ge användarna ett säkert sätt att göra affärer på Internet, såsom elektronisk överföring av pengar eller transaktioner med offentliga tjänster. Både undertecknaren och mottagaren har tillgång till en högre nivå av bekvämlighet och säkerhet. Istället för att förlita sig på traditionella metoder som e-post, faxtjänster eller personligen för att skicka pappersdokument, kan de nu utföra transaktioner över gränserna, t.ex. med ”1-klicksteknik”. 

eIDAS har skapat standarder där elektroniska signaturer, kvalificerade digitala certifikat, elektroniska förseglingar, tidsstämplar och andra bevis för autentiseringsmekanismer möjliggör elektroniska transaktioner med samma lagliga giltighet som de som utförs på papper. 

EIDAS-förordningen trädde i kraft i juli 2014. Som en åtgärd för att underlätta säkra och smidiga elektroniska transaktioner i Europeiska unionen. EU: s medlemsstater är skyldiga att erkänna elektroniska signaturer som uppfyller eIDAS-standarder. 

Elektronisk tidsstämpel

"Elektronisk tidsstämpel" avser data i elektronisk form som binder andra data i elektronisk form
över tid, vilket ger bevis för att dessa andra uppgifter fanns vid den tiden;

Elektronisk identifiering

Elektronisk identifiering avser processen att använda data i en elektronisk form som identifierar en fysisk persons identitet, en fysisk persons identitet som representerar en juridisk person, en juridisk persons identitet.

autentisering personer är ett fall av autentisering, vars syfte är att bekräfta identiteten för en deklarerad person. Det är en elektronisk process som tillåter elektronisk identifiering av en fysisk eller juridisk person.

Data som identifierar en person, dvs en uppsättning data som möjliggör identifiering av en fysisk eller juridisk person eller en fysisk person som representerar en juridisk person.

Elektronisk identifiering (eID) ger dig möjlighet att pålitligt bekräfta din identitet online. EID ser till att tjänsten tillhandahålls till rätt person.

 

elektronisk identifiering

"Elektronisk identifiering": processen för att använda elektroniska data som identifierar en person,
unikt företräda en fysisk eller juridisk person, eller en fysisk person som företräder en juridisk person;

Information om upptäckta säkerhetsrisker

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
om respekt för privatliv och skydd av personuppgifter i kommunikationer
elektroniskt och upphävande av direktiv 2002/58 / EG (föreskrift om
sekretess och elektronisk kommunikation)
(Text av betydelse för EES)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD,
Med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 16, XNUMX
och 114,
Med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter överföringen av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
Med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1
,
Med beaktande av yttrandet från Regionkommittén2
,
Med beaktande av yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen3
,
Agerar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet,
och med beaktande av följande, enligt följande:

”… Artikel 17
Information om upptäckta säkerhetsrisker
Vid en särskild risk som kan äventyra nätverkets eller tjänstens säkerhet
elektronisk kommunikation informerar leverantören av elektronisk kommunikation användare
slutanvändare med ett sådant hot, och om risken faller utanför åtgärden
utförs av tjänsteleverantören - informerar slutanvändare om någon
möjliga åtgärder, inklusive de sannolika kostnaderna som följer med det
bind ... "

Hur man förnyar ett kvalificerat certifikat

Genom att köpa aktiveringskoden för att förnya det kvalificerade certifikatet (elektronisk signatur),

du kan förlänga giltigheten för ditt certifikat med ytterligare 1, 2 eller 3 år.

Genom att köpa den här produkten får du en kod för att starta aktiveringen av signaturförnyelsen

e.

Förnya ditt Certum-certifikat idag! Varför är det värt?

- certifikatförnyelse giltig i upp till 3 år - det enda erbjudandet på marknaden

- tjänst redo att aktiveras omedelbart efter att du har betalat för beställningen (du väntar inte på leveransen)

- du kan förnya den snabbt via Internet

- du får 5000 kvalificerade tidsfrimärken per månad,

- e-signatur erkänns automatiskt i Adobes programvara, dvs. fakturor / kontrakt i PDF som du undertecknar,

- instruktioner om hur man förnyar ett kvalificerat certifikat,

- tekniskt stöd vid förnyelse av det certifikat som innehas,

- utbildning i att underteckna dokument med en säker elektronisk signatur och verifiera en sådan signatur

VIKTIGT !!! Kom ihåg att aktiveringskoden är giltig i 60 dagar och bör användas före

utgången av det kvalificerade certifikatet. Elektroniska koder återbetalas inte.

Förnyelse av det kvalificerade certifikatet gäller från det datum som anges av abonnenten

(Intyget kan förnyas med ett framtida datum)

OBS!

Kostnaden för att förnya är mycket lägre än att köpa ett nytt certifikat kvalificerad.

Det är viktigt att förnyelsetjänsten ej tillämplig för certifikat som redan har löpt ut eller har återkallats.

Ett kvalificerat certifikat enligt lagen om tillförlitstjänster och elektronisk identifiering motsvarar en handskriven signatur och tilldelas således en person. Därför kan det kvalificerade certifikatet användas överallt där det är möjligt att använda det. Det finns inga begränsningar för användningen av ett certifikat som köps av en arbetsgivare eller annan enhet för privata ändamål. Det universella certifikatet kan användas för många aktiviteter och privata frågor.

Förnyelseförfarande

STEG 1 av 3 Köp av ett förnyat kvalificerat certifikat.

STEG 2 av 3 Aktivering av förnyelsen av det kvalificerade certifikatet

STEG 3 av 3 - Ladda ner certifikatet för ett kryptografiskt galler

 

 Vanliga frågor:

Hur lång tid tar hela processen att förnya det kvalificerade certifikatet - från köp till nedladdning av certifikat?

Vi rekommenderar att du startar förnyelseprocessen minst 14 dagar innan ditt kvalificerade certifikat löper ut.
Varaktigheten för hela processen beror på den valda försäljningskanalen och formen för inköp av aktiveringskoden.
Om du köpte via onlinebutiken kan du få den elektroniska aktiveringskoden:

 •      - inom 24 timmar (på arbetsdagar) från det att betalningen mottogs (betalningen krediteras) för beställningen.

Då måste användaren aktivera förnyelsen av det kvalificerade certifikatet. Under denna process undertecknas en bilaga till avtalet med abonnenten elektroniskt. Det kvalificerade certifikatet utfärdas senast sju arbetsdagar efter mottagandet av ett korrekt ifylldt och undertecknat dokument.

Sedan måste användaren ladda ner certifikatet till ett befintligt kryptografiskt kort.

Ett förnyat certifikat kan ha en giltighetsperiod som börjar upp till 90 dagar från utfärdandet - det är således möjligt att förnya certifikatet så att det förblir giltigt från och med det föregående utgången.

Kan jag ändra mina uppgifter när jag förnyar certifikatet?

Under förnyelseprocessen är det möjligt att ändra viss kontaktinformation, identifieringsdata och data synliga i certifikatet. Uppgifter som: namn, efternamn, PESEL-nummer och vissa ytterligare identifieringsdata kan inte ändras: NIP, adress etc.

Ändring av uppgifterna kan leda till behovet av att tillhandahålla ytterligare ID-dokument till CERTUM PCC. Vid behov skickar vår operatör information till den e-postadress som anges i kontaktuppgifterna och informerar om de dokument som krävs för att fortsätta förnyelseprocessen.

Mitt kvalificerade certifikat har gått ut, kan jag förnya det?

Nej, endast giltiga kvalificerade certifikat förnyas, för under förnyelseprocessen är det nödvändigt att underteckna bilagan till avtalet med prenumeranten.

Om det finns ett behov av ett certifikat:

 • för prenumeranter som har kort med ett 16-siffrigt nummer, köpa ett aktiveringskort "Kvalificerat certifikat"vilket gör att du kan ladda ner ett annat kvalificerat certifikat.
 • för abonnenter som har kort med ett 8-siffrigt nummer, beställa tjänsten "Certum Mini set”Vilket gör det möjligt att få ett nytt kryptografiskt kort för vilket det kommer att vara möjligt att få ett nytt kvalificerat certifikat.

I båda fallen som beskrivs ovan måste du verifiera din identitet och förse CERTUM PCC med alla formella dokument som krävs i certifieringsprocessen.

Certifikatet kan inte förnyas om:

 • Certifikatet har gått ut.
  Du har ändrat efternamnet *
  Du ändrade peseln *
  Identifiering ändrad * - identitetsdokument (byte från ID-kort till pass och vice versa)
  Identifierare * har ändrats - identitetsdokumentet (det i certifikatet som löper ut har löpt ut)
  NIP och REGON för den representerade enheten har ändrats - företagscertifikat
  Certifikatet är ett SHA-1-certifikat med identifieraren INGEN eller "-" *
  * - data inkluderade (synliga) i certifikatet

Om du har några frågor finns vi på 58 333 1000 eller biuro@podpis-kfinansowany.pl eller biuro@e-centrum.eu

Hur man identifierar Certum elektronisk signatur i PDF / Adobe-dokument
föreslog vår lösning innehåller alla möjliga funktioner för elektroniska signaturer (utan några extra betalningar):
 1. Innehåller den senaste SHA-2-hashfunktionen - som enligt av ministeriet för digitalisering ersätter förkortningen SHA-1
 2. Undertecknande av alla handlingar med rättslig verkan av icke-avvisande
 3. 120.000 XNUMX kvalificerade tidsstämplar (motsvarande ett notarius visst datum)
 4. Möjligheten att placera en intern signatur i PDF-dokument med en grafisk symbol
 5. Automatisk kontroll av signaturens giltighet i PDF-dokument (utan att behöva installera ytterligare programvara)
 6. Automatisk igenkännande av Certum-signatur som tillförlitlig i Adobe Acrobat-programvaran

För alla frågor är vi tillgängliga 58 333 1000, biuro@podpis-kawodowany.pl eller biuro@e-centrum.eu

Hur skapar jag ett konto och signerar applikationer i ZSMOPL-systemet?

Det är enkelt, det räcker för att personen som företräder företaget få för sig själv:

 • elektronisk signatur i Certum och kommer att använda den för att underteckna applikationen som kommer att accepteras i ZSMOPL-systemet,
 • Enterprise ID-certifikat, genom vilket det kommer att underteckna applikationer som skickas till ZSMOPL-systemet.
Kit sammansättning
 • Certifikatets giltighetsperiod: 2 år
  • Kvalificerat certifikat
  • Enterprise ID-certifikat
 • Kryptografiskt kort - StarCos® 3.2
 • ACS ACR39T - A1-kortläsare
 • CD med gratis programvara:
  • för att använda proCertum CardManager-kortet,
  • för att signera och verifiera e-dokument / filer pro Certum SmartSign
 • Kvalificerad tidsstämpel med aktivering (5000 styck / månad)
Vad är det juridiska värdet av en kvalificerad elektronisk signatur?
Enligt eIDAS har en kvalificerad elektronisk signatur (QES) samma rättsliga effekt som en handskriven signatur. Erkänd i alla EU-medlemsstater.
Vilken nivå av garanti måste jag följa?

Enligt EIDAS artikel 25:

"En elektronisk signatur kan inte nekas rättsverkan och tillåtlighet som bevis i rättsliga förfaranden enbart på grund av att det är ett elektroniskt formulär eller att det inte uppfyller kraven för en kvalificerad elektronisk signatur."

Detta kan tolkas, vilket innebär att om du vill bevisa giltigheten av ett dokument i en juridisk miljö, behöver du en avancerad eller högre nivå.

Enligt eIDAS ska företag som kräver hög tillit och förtroende använda avancerade eller kvalificerade elektroniska signaturer. Det är en starkt rekommenderad lösning för organisationer inom den finansiella sektorn, myndigheter och EU: s medlemsstater.

Om du planerar att använda dokumentarbetsflöden för kundtransaktioner, juridiska transaktioner eller transaktioner från tredje part, kom ihåg att data / data i ditt dokument är lika pålitliga som procedurerna som används för att säkra dem.

Slutligen är det värt att komma ihåg att även om eIDAS inte anger användningen av digitala certifikat för att erhålla avancerade signaturer, rekommenderar vi att du använder och köper dem från en pålitlig och pålitlig certifieringsmyndighet. Gemenskapens förtroende är viktigt om du vill att dina signaturer ska valideras automatiskt och betrodda i populär dokumentationsprogramvara som Adobe czy Microsoft. På det sättet, när du signerar dokument, har du inte bara efterlevnad utan också en sömlös upplevelse för mottagaren av dokumentet.

Kvalificerad elektronisk tätning

"Kvalificerad elektronisk tätning" avser en avancerad elektronisk tätning som tillhandahålls
med hjälp av en kvalificerad elektronisk tätningsenhet och som är baserad på en kvalificerad enhet
intyg om elektronisk tätning;

Kvalificerat elektroniskt signaturcertifikat

"Kvalificerat elektroniskt signaturcertifikat" avser ett elektroniskt signaturcertifikat som utfärdas
av en kvalificerad förtroendetjänstleverantör och uppfyller kraven i bilaga I;

Kvalificerad elektronisk signatur

"Kvalificerad elektronisk signatur"Avser en avancerad elektronisk signatur som skapas med hjälp av
kvalificerad elektronisk signaturskapande enhet och som är baserad på ett kvalificerat certifikat
elektronisk signatur;

Kvalificerad elektronisk signaturskapande enhet betyder konfigurerad programvara eller hårdvara som används för att skapa en elektronisk signatur som uppfyller kraven som anges i anslutningen till eIDAS-förordningen.

Rationerade mekanismer för gränsöverskridande accept av avancerade elektroniska signaturer

I enlighet med förordningen om eIDAS-systemet har Europaparlamentet uttryckt behovet av att skapa en offentlig nyckelinfrastruktur och därmed skapat behovet av europeiska valideringsorgan.

Varje medlemsstat är skyldig att inrätta "kontaktpunkter" för befintliga förtroendestjänster för att säkerställa att eID kan användas i gränsöverskridande transaktioner i den offentliga sektorn, inklusive EU-medborgares möjlighet att dra nytta av gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Metadata härrörande från elektronisk kommunikation

"Elektronisk kommunikationsmetadata" betyder data som behandlas i
elektroniska kommunikationsnät för överföring, distribution eller utbyte
elektroniskt kommunikationsinnehåll; inklusive spårnings- och identifieringsdata
Källa och destination för kommunikationsfallet, platsdata
enheter genererade i samband med tillhandahållande av kommunikationstjänster
elektronisk och datum, tid, varaktighet och typ av kommunikation;

Microsoft Excel 2010 Dataskydd

Microsoft Excel 2010 Dataskydd

Arkskydd

Det är användbart när vi vill skydda viktiga data. För att använda den här funktionen, aktivera arket och gå sedan till fliken "Granska" och klicka på knappen "Skydda ark". I det nya fönstret kan vi med hjälp av kryssrutor välja och avmarkera de säkerhetsalternativ som intresserar oss. Bekräfta skyddsinställningen genom att klicka på "OK". När du redigerar data i ett redan skyddat ark visar programmet ett meddelande om den införda säkerheten. För att inaktivera skyddet, klicka på knappen "Skydda inte ark"

Dessutom kan arket skyddas mot redigering med ett lösenord. För att göra detta klickar du på knappen "Skydda ark" och anger lösenordet i textrutan "Lösenord för att avskydda ark". När du har angett klickar du på "OK" -knappen. I det nya fönstret "Lösenordsbekräftelse" anger du lösenordet igen och klickar på "OK". För att inaktivera skyddet av arket, klicka på knappen "Skydda inte ark".

Programmets verktyg låter dig göra valda cellområden tillgängliga för redigering medan du säkrar resten av arket. Välj först enskilda celler eller ett cellområde, gå sedan till fliken "Hem" och klicka på "Formatera celler ...": i fönstret "Formatera celler" klickar du på "Skydd" för att justera säkerhetsinställningarna för de valda cellerna. Om du avmarkerar kryssrutan bredvid "Lås" inaktiveras endast redigeringsskydd för de valda cellerna. När du har aktiverat arkskyddet kommer du att kunna göra ändringar i det valda cellområdet.

Arbetsbokskydd

Med verktyget Microsoft Excel 2010 kan du skydda mot redigering av hela arbetsböcker. På fliken "Ändringar" på fliken "Granska" klickar du på knappen "Skydda arbetsbok". I det nya fönstret kan du ändra inställningarna. Vi kan aktivera lösenordsskydd. För att göra detta, ange lösenordet i fältet "Lösenord" och bekräfta med "OK" -knappen. I fönstret "Bekräfta lösenord" anger du igen och klickar på "OK". Lås upp säkerheten för arbetsboken genom att klicka på knappen "Skydda arbetsbok" och ange lösenordet du har ställt in. tack vare detta måste du öppna det tidigare angivna lösenordet för att öppna en skyddad arbetsbok.

För att aktivera skydd, gå till fliken "Arkiv" och klicka på knappen "Skydda arbetsbok". Välj sedan "Kryptera med lösenord" i listrutan. Ange lösenordet och bekräfta med knappen "OK" i nästa fönster, bekräfta det inmatade lösenordet och klicka på "OK". Den markerade knappen "Skydda arbetsbok" informerar oss om en lyckad aktivering av skyddet.

Arbetsskydd kan aktiveras med hjälp av fönstret "Spara som". För att göra detta, välj fliken "Arkiv" och klicka på knappen "Spara som". Utöka listan "Verktyg" och välj "Allmänna alternativ .." Vi kommer att se två fält: "Lösenord för att skydda mot öppning" och "Lösenord för att skydda mot förändringar" och klicka sedan på "OK", bekräfta det angivna lösenordet och klicka på "Spara" -knappen.

De viktigaste antagandena i eIDAS-förordningen

EIDAS-förordningen gäller för två tjänsteområden:

 1. Elektronisk identifiering

Använda identifieringsuppgifter i elektronisk form som representerar en fysisk eller juridisk person eller en fysisk person som representerar en juridisk person.

 1. Förtroendetjänster

Elektroniska tjänster som består i att tillhandahålla information som validerar eller bygger förtroende mellan parter på webben, t.ex.

- inlämnande, verifiering och validering av elektroniska signaturer och elektroniska förseglingar, elektroniska tidsstämplar och elektroniska leveranser,

- inlämnande, verifiering och validering av certifikat i syfte att verifiera webbplatsen,

- underhåll av elektroniska signaturer, förseglingar eller certifikat

Nationellt certifieringscenter

Nationellt certifieringscenter (NCCert) - IT-systemet för Polens nationalbank byggd för att utföra de uppgifter som anförtrotts NBP av ministern behörig för datorisering i enlighet med art. 11 i lagen av 5 september 2016 om förtroendetjänster och elektronisk identifiering. rotcertifieringsmyndighet (sk rot) för säker elektronisk signaturinfrastruktur i Polen, som drivs av säkerhetsdepartementet i Polens nationalbank.

aktivitet

Den rättsliga grunden för NCCerts verksamhet är det tillstånd som utfärdats av Polens nationalbank av minister för ekonomi och arbete, i enlighet med lagen om elektronisk signatur. Det nya tillståndet, som täcker de uppgifter som anges i lagen om förtroendestjänster och elektronisk identifikation, utfärdades av digitaliseringsminister den 27 oktober 2016.

I enlighet med art. 10 i lagen om förtroende och elektroniska identifieringstjänster utför National Certification Center följande uppgifter:

 1. skapa och utfärda certifikat för kvalificerade förtroendetjänstleverantörer för verifiering av avancerade elektroniska signaturer eller elektroniska tätningar som avses i bilaga I (a) g, punkt III i bilaga III g och bilaga IV upplyst. h till förordning 910/2014, och certifikat för verifiering av andra förtroendetjänster som tillhandahålls av kvalificerade leverantörer (så kallade tillhandahållare av förtroendetjänstleverantörer);
 2. publicera de intyg som avses i punkt 1;
 3. publicera listor med återkallade certifikat som avses i punkt 1;
 4. skapar data för elektronisk stämpling av certifikat som avses i punkt 1 och certifikat för verifiering av dessa tätningar (så kallade certifikat från det nationella certifieringscentret).

Som en del av National Certification Center har NBP dessutom ett register över leverantörer av förtroendetjänster (Artikel 3 i lagen om förtroendetjänster) och publicerar en betrodd lista(så kallad TSL-lista), som är ett verktyg som stöder gränsöverskridande verifiering av kvalificerade certifikat.

Det nationella certifieringscentret tillhandahåller inte kvalificerade förtroendestjänster i den mening som avses i lagen om förtroendestjänster och elektronisk identifiering (i synnerhet utfärdar det inte kvalificerade certifikat) - detta görs av andra enheter som kallas kvalificerade leverantörer av betrodda tjänster. Från och med den 17 november 2016 finns det fem kvalificerade leverantörer av betrodda tjänster i Polen. Dessa är:

 1. Asseco Data Systems SA
 2. Enigma Systemy Ochrony Information Sp. z o. o
 3. Eurocert Sp. z o. o
 4. Krajowa Izba Rozliczeniowa SA
 5. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA

Tidigare tillhandahölls också kvalificerade förtroendetjänster (tidigare kända som kvalificerade certifieringstjänster) av TP Internet Sp. z o. o., ett dotterbolag till Telekomunikacja Polska SA och företaget Mobicert Sp. z o. o. Båda enheterna förlorade sin rätt att tillhandahålla dessa tjänster och togs bort från registret den 30 juni 2006 (TP Internet) respektive 13 november 2013 (Mobicert).

Skydda innehållet i elektronisk kommunikation

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
om respekt för privatliv och skydd av personuppgifter i kommunikationer
elektroniskt och upphävande av direktiv 2002/58 / EG (föreskrift om
sekretess och elektronisk kommunikation)
(Text av betydelse för EES)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD,
Med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 16, XNUMX
och 114,
Med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter överföringen av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
Med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1
,
Med beaktande av yttrandet från Regionkommittén2
,
Med beaktande av yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen3
,
Agerar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet,
och med beaktande av följande, enligt följande:

”... Innehållet i elektronisk kommunikation handlar om kärnan i den grundläggande rättigheten som den är
respekt för privatliv och familjeliv, hem och maktkommunikation
Art. 7 stadga om de grundläggande rättigheterna. Alla störningar i kommunikationens innehåll
Elektroniskt ska endast tillåtas i mycket tydligt definierade
villkor och för specifika ändamål och bör vara föremål för lämpliga
skyddsåtgärder mot missbruk. Denna förordning föreskriver
leverantörer av elektroniska datakommunikationstjänster att behandla
från elektronisk kommunikation med informerat samtycke från alla
intresserade slutanvändare. Till exempel kan leverantörer erbjuda
tjänster som involverar skanning av e-post för att ta bort PL 18 PL
något fördefinierat material. På grund av innehållets känsliga karaktär
kommunikation i denna förordning förutsätter att behandlingen av sådana uppgifter
om innehåll kommer att leda till ett stort hot mot människors rättigheter och friheter
fysiska. Leverantör av elektroniska kommunikationstjänster som bearbetar denna typ av data,
bör alltid rådfråga tillsynsmyndigheten innan behandlingen.
Sådana samråd bör vara i enlighet med artikel 36 stycke 2 och 3 i förordningen (EU)
2016/679. Detta antagande inkluderar inte behandlingen av innehållsdata för ändamålet
tillhandahålla den tjänst som beställs av slutanvändaren när användaren
det slutliga samtycket till sådan behandling och det utförs för behoven hos sådan
tjänster och under en period absolut nödvändig och proportionerlig för henne. Efter att ha skickat
innehållet i elektronisk kommunikation av slutanvändaren och mottagande av detta
mål slutanvändare eller mål slutanvändare
detta innehåll kan sparas eller lagras av slutanvändaren,
slutanvändare eller en tredje part som anförtrotts av slutanvändare
spara eller lagra sådan data. All behandling av sådana uppgifter
måste vara i enlighet med förordning (EU) 2016/679 ... "

Organ som är involverade i processen för digital signatur
 • Organ för bedömning av överensstämmelse- ett organ som har ackrediterats i enlighet med art. 2 i förordning (EG) nr 765/2008 för att bedöma efterlevnaden av den kvalificerade leverantören av betrodda tjänster och dess vårdtjänster.
 • Trust Service Provider- förtroendeleverantören som kvalificerad eller okvalificerad leverantör av förtroendetjänster.
 • Kvalificerad leverantör av förtroendetjänster- En enhet som har erhållit status som tillsynsmyndighet för att tillhandahålla kvalificerade förtroende tjänster

Enheter för skapande av digital signatur

 • Qualified Signature Creation Device (QSCD)- Den här enheten kvalificerar en digital signatur genom sin programvara och hårdvara för att säkerställa att undertecknaren har ensam kontroll över sin privata nyckel, att skapande av signaturdata genereras och hanteras av en kvalificerad leverantör av betrodstjänster och att signatur skapande data är unik. konfidentiell och skyddad mot förfalskning.
 • Secure Signature Creating Device (SSCD)- Den här enheten måste säkerställa att signatur skapande data som är involverade i att skapa en signatur är unik, skyddar mot förfalskning och förändringar efter skapande av signatur.

Tillförlitliga tjänsteleverantörer i enlighet med eIDAS

EIDAS digitala signaturer

Enligt förordning (EU) nr 910/2014 (eIDAS) definieras en betaltjänstleverantör (TSP) som " en fysisk eller juridisk person som tillhandahåller en eller flera betrodda tjänster som kvalificerad eller okvalificerad betaltjänstleverantör. "

TSP är ansvariga för att säkerställa elektronisk identifiering av signatärer och tjänster med starka autentiseringsmekanismer, digitala certifikat och elektroniska signaturer. eIDAS definierar hur betaltjänstleverantörer utför autentiserings- och icke-avvisande tjänster och hur de ska regleras och erkännas i EU: s medlemsstater.

Spara tid och pengar

Att skicka dokument via Internet är mycket billigt, bekvämt och sparar tid. Skriva ut, sedan fylla i och signera dokument manuellt. Dessutom kan du glömma tätning, kuvert och frakt tillsammans med kostnaderna.

Dokumenten överförs omedelbart på ett säkert sätt och du får automatiskt en officiell bekräftelse på mottagandet. Detta är särskilt viktigt när du måste skicka stora mängder dokument varje månad.

Se hur mycket ditt företag kommer att spara genom att använda en kvalificerad elektronisk signatur

sparande pengar tid
LITT FÖRETAG

genererar cirka 50 dokument per månad

 

4487 zł

11 dagar

MEDIUMFÖRETAG

genererar cirka 150 dokument per månad

14 667 PLN

32 dagar

STORA FÖRETAG

genererar cirka 500 dokument per månad

46 917 PLN

96 dagar


* Besparingar för ett företag med en elektronisk signatur per år

 

Nedan följer ett exempel på en lista över kostnader för att skicka dokument i ett litet företag för Poczta Polska och för en kvalificerad elektronisk signatur.

nummer nummer Polska posten Polska posten Elektronisk signatur
Skicka dokument i månad under året kostnad i månad kostnad per år / 2 år kostnad på 2 år
Undertecknade korrigeringar av fakturor 3 36 20.40 zł PLN 244.48 / PLN 488.96 0 zł
Kontraktsräkningar undertecknade 8 96 54.40 zł 652.80 PLN / 1 305.60 PLN 0 zł
Undertecknade deklarationer till skattekontoret och socialförsäkringsinstitutionen 2 24 13.60 zł PLN 163.20 / PLN 326.40 0 zł
Officiell korrespondens 2 24 13.60 zł PLN 163.20 / PLN 326.40 0 zł
Rättslig korrespondens 1 12 6.80 zł PLN 81.60 / PLN 163.20 0 zł
Kuvert för leverans 5 60 3,5 zł PLN 42.00 / PLN 84 0 zł
Signaturuppsättning - - - - 499 zł
tillsammans 21 252 112.3 zł PLN 1347,28 / PLN 2694.56 499 zł

* kostnad för ett kuvert 0,70 PLN,


* Kostnaden för att skicka ett dokument Poczta Polska PLN 6,80


* Elektronisk signatur (signaturuppsättning för 2 år med aktivering, installation och utbildning, nettopriset anges)

 

e-post

"Elektronisk post" betyder alla elektroniska meddelanden som innehåller
information, som text, röst, video, ljud eller bild, överförs via nätverket
elektronisk kommunikation, vilka meddelanden kan lagras i nätverket eller
i den tillhörande datorinfrastrukturen eller i mottagarens slutanordning
ett sådant meddelande;

Ansluter Simplysign-tjänsten till Płatnik-programmet

Ansluter Simplysign-tjänsten till Płatnik-programmet.

När du har startat Płatnik-programmet och loggat in på det, för att bifoga certifikatet, måste du köra funktionen "Inställningar för elektronisk överföring", som finns i toppmenyn "Överför". Betalarprogrammet startar sedan den automatiska uppdateringen av TSL och CRL. Stäng sedan fönstret med information om hur åtgärden utförs. När resultatfönstret är stängt kommer de elektroniska överföringsinställningarna att vara tillgängliga. Fliken "Certifikat" innehåller inställningsalternativ för användarcertifikatet och ZUS.

Om du har några frågor finns vi på 58 333 1000 eller biuro@podpis-kfinansowany.pl eller biuro@e-centrum.eu

Enhet inom offentlig sektor

"Offentlig sektor": ett offentligt, regionalt eller lokalt organ, offentligrättsligt organ eller organ
en förening bildad av en eller flera sådana organ eller en eller flera sådana juridiska personer
offentlig eller privat enhet minst en av dessa organ, enheter eller en av dessa
föreningar har godkänt tillhandahållande av offentliga tjänster när de agerar på grundval av sådana
tillstånd;

Elektronisk signatur

"Elektronisk signatur" betyder data i elektronisk form som är bifogade eller logiskt länkade till andra
data i elektronisk form och som används av undertecknaren som signatur;

Begreppet "juridiska personer"

Begreppet "juridiska personer" i enlighet med bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) om
Att driva ett företag gör det möjligt för företag att välja den rättsliga formen,
som de anser vara lämpliga för att genomföra sina aktiviteter. Därför uttrycket "juridiska personer" i betydelsen
EUF-fördraget betyder alla enheter som utgörs av eller omfattas av lagstiftningen i en medlemsstat
denna lag, oavsett deras juridiska form.

Verifieringsprocessen och dokumenten krävs vid köpet av certifikatet

Obligatoriska dokument
Verifieringsprocessen och dokumenten som krävs för köpet:
UNIVERSAL certifikat
Rekommenderas för alla personer som undertecknar dokument (inklusive förklaringar till socialförsäkringsinstitutet) för egen räkning eller på uppdrag av andra enheter (företag, institutioner, lokal förvaltning, myndighetsadministration).

Endast verifiering av din identitet baserad på ett giltigt ID eller pass krävs.

Obs! När du fyller i det interaktiva formuläret måste PESEL-numret ingå i certifikatet. Fältet med NIP-nummer är avsett för personer som har en post i CEiDG.

Intyg med YTTERLIGARE DATA
Att ansöka om ett sådant intyg är berättigat (men inte nödvändigt), särskilt när det gäller personer som utför offentliga eller yrkesmässiga funktioner, och omfattningen av de rättigheter som följer av den utförda funktionen definieras tydligt i lag, t.ex. stadspresident, borgmästare, notarie, juridisk rådgivare.

De tillhandahållna dokumenten bör vara originaler eller kopior som är certifierade för att stämma med originalet av personen i den enhet som har behörighet att utföra sådana aktiviteter (i enlighet med de handlingar som anger reglerna för representation). När det gäller personer som bedriver enskild affärsverksamhet, bör man på varje sida med dokument som tillhandahålls med uppgift om företagets uppgifter, skriva "för att uppfylla originalet", sätta företagets stämpel och datum och signatur för ägaren (i enlighet med CEiDG).

entreprenör:
Kopia från Landsdomstolens register inte äldre än 6 månader från dagen för utfärdandet eller för personer som bedriver enskild ekonomisk utskrift från CEiDG,
Bekräftelse av att tilldela ett NIP-nummer,
Certifikat för REGON-identifikationsnummer,
Fullmakt (om personen som begär certifikatet inte är enhetens organ - dvs. han är inte den person som har behörighet att representera institutionen oberoende).
Offentlig institution:
Dokument som bekräftar utförandet av den funktion som är behörig att representera den givna enheten (utnämning / utnämning / urvalsakt), dokumentet måste avse den person som undertecknar fullmakten för den givna abonnenten på institutionens vägnar,
Bekräftelse av att tilldela ett NIP-nummer,
Certifikat för REGON-identifikationsnummer,
Fullmakt (om personen som begär certifikatet inte är enhetens organ - dvs. han är inte den person som har behörighet att representera institutionen oberoende).

Databehandling och skydd

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) NR 910/2014
den 23 juli 2014
om elektronisk identifiering och förtroendetjänster i samband med elektroniska transaktioner
om den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93 / EG
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD,
Med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114, XNUMX,
Med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter överföringen av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
Med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (1),
I enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2),
och med beaktande av följande, enligt följande:

1. Behandlingen av personuppgifter utförs i enlighet med bestämmelserna i direktiv 95/46 / EG.

2. Utan att det påverkar den rättsliga effekten som nationell lagstiftning ger smeknamn, ska användning inte vara förbjuden
smeknamn i elektroniska transaktioner.

förordning

förordning är en rättslig handling från Europeiska unionen vilket blir omedelbart genomförbart som i nästan alla medlemsstater samtidigt. Regler kan skiljas från direktiven som i princip måste införlivas i nationell lagstiftning. Förordningar kan antas genom olika lagstiftningsförfaranden beroende på deras ämne.

Digital marknad

eIDAS används i hela EU. Varje medlemsstat övervakar sina egna betaltjänstleverantörer och accepterar förtroendetjänster från andra medlemsstater. Detta säkerställer konkurrens på marknaden och möjligheten att använda konkurrenskraftiga förtroende tjänster.

Reglerna för elektronisk identifiering och betrodda tjänster kommer att påverka hela EU. Genom att finansinstitut deltar i utvecklingen av dessa enheter kan kunder och finansiella produkter ha snabbare fjärrtjänster skräddarsydda efter behov av elektroniska transaktioner. Nya affärsmodeller gör det möjligt att direkt nå användare av elektroniska tjänster och kan leda till lägre kostnader och tid som krävs för direkta tjänster och dokumenthantering.

Rättsliga effekter av elektroniska tidsstämplar

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) NR 910/2014
den 23 juli 2014
om elektronisk identifiering och förtroendetjänster i samband med elektroniska transaktioner
om den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93 / EG
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD,
Med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114, XNUMX,
Med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter överföringen av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
Med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (1),
I enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2),
och med beaktande av följande, enligt följande:

1. Den rättsliga effekten av en elektronisk tidsstämpel ifrågasätts inte eller huruvida den kan tas upp som bevis
i domstolsförfaranden enbart på grund av att denna tagg är i elektronisk form eller inte uppfyller kraven
kvalificerade krav på elektronisk tidstämpel.

2. En kvalificerad elektronisk tidsstämpel ska använda antagandet om noggrannheten för det datum och tid den anger, och
dataintegritet som det angivna datumet och tiden är anslutna till.

3. En kvalificerad elektronisk tagg som utfärdas i en medlemsstat ska anses vara kvalificerad
elektronisk tidsstämpel i alla medlemsstater.

Rättsliga effekter av att använda en elektronisk signatur

Rättsliga effekter av att använda en elektronisk signatur i enlighet med eIDAS-förordningen:

 1. Dokument med elektronisk signatur har juridiska och bevismässiga effekter. Alla andra elektroniska signaturer som inte uppfyller alla krav för en kvalificerad signatur kan också ha rättsliga effekter. en detaljerad information ges i nationell lagstiftning för enskilda unionsmedlemmar.
 2. En minderårig har begränsad rättslig förmåga och kan inte ingå civilrättsliga avtal, utom för avtal som vanligtvis ingås i mindre dagliga frågor i vardagen. Gäller inte för kontraktet för ingående av ett kontrakt för tillhandahållande av certifieringstjänster. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014:

  Art. 25.

  Rättsliga effekter av elektroniska signaturer - En kvalificerad elektronisk signatur har en rättslig effekt som motsvarar en handskriven signatur. Så en minderårig kan inte använda en elektronisk signatur motsvarande en handskriven signatur.

 3. Åtgärd visst datum - efter certifikatets giltighetstid är det certifierade dokumentet med användning av en kvalificerad tidsstämpel fortfarande ett bevis? Sådana dokument måste bevaras i tid, det vill säga vi undertecknar ett dokument med en 2-årig giltighetsperiod för certifikat, lägger till tidsstämplar vars rot är giltig t.ex. 5, 10 år och detta förlänger giltigheten för denna signatur med giltigheten för denna tagg (rrot). Om giltighetstiden för taggen slutar bör ett sådant dokument stämplas med en annan tidsstämpel för att förlänga bevisvärdet för en annan tidsperiod (den tagg som används bör redan utfärdas från en annan rot, som kommer att gälla i ytterligare 5, 10 år).
 4. Om dokumentet har en kvalificerad elektronisk signatur, ska det behandlas som ett pappersdokument som är undertecknat för hand.
elektroniska identifieringsmedel

Med elektronisk identifieringsmedel avses en materiell eller immateriell enhet som innehåller identifikationsdata
en person och används för autentisering för onlinetjänsten;

Det förlitande partiet

"Förlitande part": en fysisk eller juridisk person som förlitar sig på en elektronisk identifikation eller tjänst
lita;

Elektroniskt identifieringssystem

"Elektroniskt identifieringssystem": ett elektroniskt identifieringssystem enligt vilket medel spenderas
elektronisk identifiering för fysiska eller juridiska personer eller fysiska personer som företräder juridiska personer;

Skapa krypterade filer

Skapa krypterade filer

Viktiga data på din dator som inte bör hamna i fel händer bör dessutom skyddas. Det bästa sättet är att använda ett datakomprimeringsprogram. Ett av dessa program kan användas WinRAR.

Lösenordsskyddsinstruktioner:

 • Högerklicka på mappen eller filerna du vill skydda,
 • Välj "Lägg till i arkiv" från menyn
 • Välj fliken "Avancerat" och klicka på "Ange lösenord"
 • I det nya fönstret, ge ett lösenord, välj "Kryptera filnamn" och klicka på "OK" -knappen

För bättre säkerhet använder du lösenord som är minst åtta tecken långa. Det är bäst att använda slumpmässiga kombinationer av bokstäver och siffror. Lösenord är skiftlägeskänsliga.

Lösenordsskydda PDF med Adobe Acrobat DC

Du kan ange lösenord för att begränsa åtkomsten till vissa funktioner, till exempel utskrift och redigering, till exempel att öppna filer, kopiera innehåll i en PDF-fil.

Lösenordsskyddad fil

 • Öppna PDF-filen i Acrobat DC,
 • Välj "Arkiv" och sedan "Lösenordsskydd". Du kan också välja kommandoalternativet "Verktyg" sedan "Skydda" och sedan "Skydda med ett lösenord",
 • Välj om du vill ställa in ett lösenord för förhandsvisning eller redigering av en PDF-fil,
 • Ange och ange lösenordet igen
 • Klicka på knappen "Apply". Programmet visar ett säkerhetsbekräftelsemeddelande,

Inaktivera redigering av PDF-filer

 • Välj "Arkiv" och sedan "Lösenordsskydd" eller
 • Välj "Verktyg" och sedan "Skydda" och "Skydda med ett lösenord"
 • Ett fönster visas, klicka på "Ja"
 • Välj "Redigera" och ange sedan och bekräfta ett lösenord
 • Klicka på knappen "Apply", programmet visar ett säkerhetsbekräftelsemeddelande.

Inaktivera utskrift, redigering och kopiering

 • Öppna en PDF
 • Välj "Verktyg" och sedan "Skydda", sedan "Fler alternativ" och "Kryptera med ett lösenord"
 • Välj "Arkiv" och sedan "Skydda med lösenord" och välj sedan "Avancerat lösenordsskydd" på fliken "Fler alternativ"
 • Du kommer att uppmanas och klicka på "Ja"
 • Välj kommandot "Begränsa redigering och utskrift av dokumentet"
 • Ange lösenordet
 • I menyn "Utskrift tillåten" väljer du de objekt som användaren kan skriva ut
 • I menyn "Tillåtna ändringar" väljer du de objekt som användaren kan ändra
 • Välj ett av alternativen: "Aktivera kopiering av text, bilder och annat innehåll" eller "Aktivera textåtkomst till skärmläsarenheter för synskadade
 • Välj programvaruversioner från menyn Kompatibilitet
 • Välj objekt som ska krypteras: "Koda allt dokumentinnehåll" eller "Koda allt dokumentinnehåll utom metadata" eller "Koda endast bilagor"
 • klicka på "OK", bekräfta lösenordet och klicka på "OK" igen

Tar bort lösenordsskyddet

Endast policyförfattaren eller serveradministratören kan ändra filen

 • Öppna PDF-filen och välj sedan "Verktyg" och sedan "Skydda" nästa "Fler alternativ" och "Ta bort säkerhet"

 

 

 

 

 

Registrerad elektronisk leveransservice

"Registrerad elektronisk leveransservice" betyder en tjänst som möjliggör överföring av data mellan parter
tredje elektroniskt och tillhandahålla bevis relaterade till användningen av överförda data,
inklusive bevis för att skicka och ta emot data och skydda de överförda uppgifterna mot risken för förlust, stöld,
skada eller någon obehörig förändring;

Trust service

En förtroendetjänst är en elektronisk tjänst som förutom webbplatsautentisering ansvarar för att skapa, verifiera och kontrollera elektroniska signaturer, förseglingar, tidsstämplar, leveranstjänster och certifikat som används för dessa tjänster. Det ansvarar också för att bevara dessa signaturer, förseglingar eller elektroniska certifikat.

Vad är en förtroendetjänst?

En trust-tjänst är en elektronisk tjänst som inkluderar en av följande:

 • Skapa, kontrollera och godkänna elektroniska signaturer, tätningar eller frimärken, elektroniskt registrerade leveranstjänster och certifikat som är kopplade till dessa tjänster.
 • Skapa, kontrollera och validera certifikat som ska användas för webbplatsautentisering.
 • Förvaring av elektroniska signaturer, tätningar eller certifikat relaterade till dessa tjänster.

För att en trust-tjänst ska kunna betraktas som en kvalificerad trust-service måste trust-tjänsten uppfylla kraven i eIDAS-förordningen. Användningen av betrodda tjänster ger ett ramverk av förtroende för pågående relationer i elektroniska transaktioner mellan länder och organisationer.

Trust service

"Förtroendetjänst": en elektronisk tjänst som normalt tillhandahålls för ersättning och som innefattar:

a) skapande, verifiering och validering av elektroniska signaturer, elektroniska tätningar eller elektroniska taggar
tid, registrerade elektroniska leveranstjänster och certifikat relaterade till dessa tjänster;
lub

b) skapande, verifiering och validering av webbplatsens autentiseringscertifikat; eller

c) underhåll av elektroniska signaturer, tätningar eller certifikat relaterade till dessa tjänster;

Interpersonella kommunikationstjänster

"Interpersonella kommunikationstjänster" inkluderar tjänster
som möjliggör interpersonell och interaktiv kommunikation även som en del av
en mindre supportfunktion som är inneboende i en annan tjänst.

Förtroendetjänster som anges i eIDAS-förordningen

Förtroendetjänster:

 1. Elektronisk leverans
 2. Signering och elektroniska tätningar
 3. Arkivering och underhåll av elektroniska dokument
 4. Utfärdande av certifikat som bekräftar identitet
 5. Tidstämpling
 6. Verifiera och validera autentiserade elektroniska dokument
 7. Skapa elektroniska tätningar

Typer av förtroende tjänster:

 1. Pålitlig profil
 2. Onlinetentamen
 3. Dokumentlagring
 4. Säkra dokumentation
 5. Avslutande kontrakt i nätverket
 6. Fjärrarbete
 7. Genomförande av projekt

Där förtroendetjänster kan användas:

 1. administration
 2. Arbete och anställning
 3. bokföring
 4. Handel och tjänster
 5. ekonomi
 6. Medicin och hälsa
autentisering

"Autentisering" avser en elektronisk process som möjliggör elektronisk identifiering av en fysisk person eller
laglig eller bekräftelse av de verifierade uppgifternas ursprung och integritet i elektronisk form;

validering

"Validering" betyder processen för att verifiera och bekräfta giltigheten av en elektronisk signatur eller stämpel.

KRAV FÖR UTBJUDANDE ELEKTRONISKA SEALCERTIFIKAT

Kvalificerade certifikat för elektroniska tätningar inkluderar:
a) en indikation - åtminstone i en form som tillåter automatisk behandling - att certifikatet har utfärdats
som ett kvalificerat certifikat för ett elektroniskt sigill;
(b) en uppsättning data som unikt representerar den kvalificerade leverantören av utfärdande trust-tjänster
certifikat som täcker åtminstone den medlemsstat där leverantören är etablerad, och
- för en juridisk person: namnet och i förekommande fall registreringsnummer enligt det officiella numret
register
- för en fysisk person: personens namn och efternamn;
(c) minst avsändarens namn och, i tillämpliga fall, registreringsnummer i enlighet med det officiella
registrera;
(d) data för validering av den elektroniska förseglingen som motsvarar uppgifterna för att skapa den elektroniska förseglingen;
e) uppgifter om början och slutet på certifikatets giltighetstid;
(f) certifikatidentifieringskoden, som måste vara unik för en kvalificerad leverantör av förtroendetjänster;
(g) en avancerad elektronisk signatur eller avancerad elektronisk försegling av den utfärdande kvalificerade leverantören
förtroende tjänster;
h) en plats där certifikatet som åtföljer den avancerade elektroniska signaturen är gratis tillgängligt
eller en avancerad elektronisk tätning som avses i punkt g);
(i) platsen för tjänster som kan användas för att fråga om giltighetscertifikatets giltighetsstatus;
j) om de elektroniska tätningsuppgifterna som är associerade med de elektroniska tätningsvalideringsdata
finns i en kvalificerad elektronisk tätningsenhet, en lämplig indikation
åtminstone i en form som tillåter automatisk bearbetning.

KRAV FÖR UTBJUDANDE ELEKTRONISKA signaturcertifikat

Kvalificerade elektroniska signaturcertifikat innehåller följande information:
a) en indikation - åtminstone i en form som tillåter automatisk behandling - att certifikatet har utfärdats
som ett kvalificerat elektroniskt signaturcertifikat;
(b) en uppsättning data som unikt representerar den kvalificerade leverantören av utfärdande trust-tjänster
certifikat som täcker åtminstone den medlemsstat där leverantören är etablerad, och
- för en juridisk person: namnet och i förekommande fall registreringsnummer enligt det officiella numret
register
- för en fysisk person: personens namn och efternamn;
c) åtminstone undertecknarens namn och efternamn eller hans smeknamn; Om ett smeknamn används är detta faktum klart
anges;
d) data för validering av den elektroniska signaturen som motsvarar de data som används för att skapa den elektroniska signaturen;
e) uppgifter om början och slutet på certifikatets giltighetstid;
(f) certifikatidentifieringskoden, som måste vara unik för en kvalificerad leverantör av förtroendetjänster;
(g) en avancerad elektronisk signatur eller avancerad elektronisk försegling av den utfärdande kvalificerade leverantören
förtroende tjänster;
h) en plats där certifikatet som åtföljer den avancerade elektroniska signaturen är gratis tillgängligt
eller en avancerad elektronisk tätning som avses i punkt g);
i) en tjänstplats som kan användas för att begära giltighetsstatusen för det kvalificerade certifikatet;
j) där de skapade uppgifterna för elektronisk signatur associerade med valideringsdata
den elektroniska signaturen finns i en kvalificerad enhet för skapande av elektronisk signatur, vid behov
indikation på detta faktum åtminstone i en form som tillåter automatisk bearbetning.

Krav på kvalificerade elektroniska tidsstämplar

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) NR 910/2014
den 23 juli 2014
om elektronisk identifiering och förtroendetjänster i samband med elektroniska transaktioner
om den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93 / EG
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD,
Med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114, XNUMX,
Med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter överföringen av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
Med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (1),
I enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2),
och med beaktande av följande, enligt följande:

1. En kvalificerad elektronisk tidsstämpel ska uppfylla följande krav:

(a) den associerar datum och tid med uppgifterna för att tillräckligt utesluta möjligheten till oupptäckbara dataändringar;
b) baseras på en exakt tidskälla kopplad till samordnad universell tid; och
c) det är undertecknat med en avancerad elektronisk signatur eller har en avancerad elektronisk försegling
en kvalificerad leverantör av förtroendetjänster eller motsvarande.

2. Kommissionen kan genom genomförandeakter fastställa referensnummer för standarder för datumbindande
och tid med data och exakta tidskällor. Där datum och tid koppling till data och exakt
tidskällan uppfyller dessa standarder, antas uppfylla kraven i punkt 1. Dessa genomförandeakter
ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 48 stycke 2.

Krav på kvalificerade elektroniska registrerade leveranstjänster

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) NR 910/2014
den 23 juli 2014
om elektronisk identifiering och förtroendetjänster i samband med elektroniska transaktioner
om den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93 / EG
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD,
Med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114, XNUMX,
Med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter överföringen av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
Med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (1),
I enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2),
och med beaktande av följande, enligt följande:

 

1. Kvalificerade elektroniska registrerade leveranstjänster ska uppfylla följande krav:

(a) de tillhandahålls av en eller flera kvalificerade leverantörer av förtroendetjänster;
b) de säkerställer att avsändaren identifieras med en hög grad av säkerhet;
c) se till att adressaten identifieras innan uppgifterna lämnas;
d) skicka och ta emot data säkerställs med en avancerad elektronisk eller avancerad signatur
en elektronisk försegling av en kvalificerad leverantör av förtroendetjänster på ett sådant sätt att man utesluter möjligheten att upptäcka
dataförändringar;
e) varje ändring av de uppgifter som krävs för att skicka eller ta emot data anges tydligt för avsändaren och mottagaren
data;
f) Datum och tid för sändning, mottagning och ändring av data anges med kvalificerade elektroniska medel
tidsstämpel.

För dataöverföringar mellan minst två kvalificerade leverantörer av tillitstjänster är kraven
som avses i punkt (a) till (f) gäller alla kvalificerade leverantörer av förtroendetjänster.

2. Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa referensnummer för standarder för avsändningsförfaranden
och ta emot data. Om processen för att skicka och ta emot data uppfyller dessa standarder antas den
överensstämmelse med kraven i punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med granskningsförfarandet.
hänvisas till i art. 48 stycke 2.

Tillämpning av Simplysign

Tillämpning av Simplysign - mobil elektronisk signatur stöder viktiga marknadstjänster, vilket innebär att den erkänns som en kvalificerad signatur i alla applikationer och e-tjänster där du kan signera med en kvalificerad elektronisk signatur.

Dokument kan undertecknas på en surfplatta, smartphone eller PC / Laptop.

Med Simplysign kan du använda utan ett kryptografiskt kort och kortläsare. En kvalificerad signatur görs i molnet på den så kallade virtuellt kort.

Signaturen kan integreras sömlöst med valfritt transaktionssystem (t.ex. bank) eller dokumentflödessystem. För att integrera med Simplysign-tjänsten via API: n kan du använda.

Ändring av PIN- och PUK-nummer i Simplysign

Att ändra PIN- och PUK-numret i Simplysign ligger enbart för signaturhållaren. Genom åtkomstkontot kan du göra följande:

 • visa listan över certifikat som tilldelats kortet,
 • ändra vänligt kortnamn eller kortetikett,
 • ändra PIN-numret
 • ändra PUK-nummer
 • återställ PIN-koden
 • kontrollera certifikatets utgångsdatum

Om du anger fel PIN-kod tre gånger blockeras den.

Om du har några frågor finns vi på 58 333 1000 eller biuro@podpis-kfinansowany.pl eller biuro@e-centrum.eu

Inloggningssida för ditt konto, länk nedan:

https://cloudsign.webnotarius.pl/ccm/

 

Tidstämpel

Kvalificerad tidsstämpel

Tjänsten "Time Stamp" är användbar i situationer där datumet spelar en viktig roll för att verifiera och verifiera olika typer av dokument, kontrakt eller certifikat.
Det är en typ av "etikett" som är fäst vid ett elektroniskt dokument eller en applikation, på grundval av vilken du enkelt kan bestämma det exakta, tillförlitliga datumet för skapandet eller signeringen.

Tidsstämpeln är särskilt tillämplig på kontrakt och avräkningar med affärspartner, kunder och offentliga institutioner.
Tiden som ett dokument är taggad baseras inte på systemtid (arbetsstation eller server) utan kommer från en oberoende källa, som är den betrodda tredje parten.

Dokument med en tidsstämpel (t.ex. fakturor eller applikationer) är säkrade mot förfalskning och backdating. Som ett resultat är de helt pålitliga för alla företag, institutioner, kontor och enskilda kunder.

Den kvalificerade elektroniska tidsstämpeltjänsten överensstämmer med art. 42 Europaparlamentets och rådets förordning nr 910/2014 av den 23 juli 2014 (eIDAS)

 

Tidstämpel okvalificerade kvalificerad
Överensstämmelse med eIDAS (Först i Polen)
Det har rättsverkningar på ett visst datum
Pålitlig tidsstämpling
Datering av dokument och elektroniska signaturer (SHA1)
* Överföring av certifikatet till CERTUM För nya kunder + 5000 tidsstämplar som gåva

 

Huvudsakliga tillämpningar - tidsstämpling:

  • kontrakt som sänds elektroniskt till banker, försäkringsinstitut och partnerföretag,
  • ansökningar och ansökningar som skickas elektroniskt till de offentliga administrationskontoren,
  • elektroniska fakturor som skickas till mottagarna i elektronisk form.

 

De viktigaste fördelarna:

  • rättsliga effekter av ett "visst datum" i den mening som avses i civillagen,
  • säkerhet för att skapa dokument under en viss tid,
  • säkerställa handelssäkerhet på Internet,
  • skydd av datorprogram mot förfalskning och virusinfektion.
Vill du gå med i Time Stamp-innehavarna, har du några frågor? Skicka ett meddelande till: biuro@podpis-kawodowany.pl ange namn, efternamn och telefonnummer. Ring +58 333 1000 XNUMX Våra konsulter kommer att kontakta dig.

 

Privacy Preference Center