Unijne przepisy dotyczące ochrony danych od dawna uważane są za standard złota na całym świecie. W ciągu ostatnich 25 lat technologia zmieniła nasze życie w sposób, jakiego nikt nie był w stanie sobie wyobrazić, dlatego potrzebna była rewizja zasad.

W 2016 r. UE przyjęła ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR), jedno z największych osiągnięć ostatnich lat. Zastąpiła ona 1995 r. Dyrektywę o ochronie danych, która została przyjęta w czasie, gdy internet był w powijakach.

GDPR jest obecnie uznawany za prawo w całej UE. Państwa członkowskie mają dwa lata na to, aby zapewnić ich pełne wdrożenie w swoich krajach do maja 2018 r

Poniższy harmonogram zawiera najważniejsze daty i wydarzenia w procesie reformy ochrony danych w latach 1995-2018.

Oś czasu zawiera także najważniejsze informacje na temat sposobów, w jakie GDPR wzmacnia Państwa prawo do ochrony danych.

Od tego dnia obowiązywać będzie ogólne rozporządzenie o ochronie danych

25 maja 2018

Niektóre organizacje, na przykład te, których podstawowa działalność polega na regularnym i systematycznym monitorowaniu danych osobowych lub wrażliwych na dużą skalę, a także na organizacjach sektora publicznego, będą musiały powołać inspektora ochrony danych, aby zapewnić ich zgodność z GDPR.

Read more

Dyrektywa o ochronie danych dla policji i wymiaru sprawiedliwości w ustawodawstwie krajowym obowiązującym od tego dnia

6 maja 2018

Państwa członkowskie musiały transponować dyrektywę o ochronie danych w odniesieniu do sektora policyjnego i wymiaru sprawiedliwości do ustawodawstwa krajowego. Będzie obowiązywać od tego dnia.

Read more

KE proponuje dwa nowe przepisy dotyczące prywatności i łączności elektronicznej oraz zasady ochrony danych mające zastosowanie do instytucji UE

10 stycznia 2017

Komisja Europejska proponuje dwa nowe regulacje dotyczące prywatności i łączności elektronicznej (e-prywatność) oraz zasady ochrony danych obowiązujące instytucje UE (obecnie rozporządzenie 45/2001), które dostosowują obowiązujące przepisy do GDPR.

Read more

Rozporządzenie wchodzi w życie 20 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE

24 maja 2016

GDPR wzmacnia szeroki zakres istniejących praw i ustanawia nowe dla osób, w tym: prawo do wymazania (prawo do bycia zapomnianym); możesz poprosić organizację o usunięcie twoich danych osobowych, na przykład gdy twoje dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub gdzie wycofałeś swoją zgodę.

Read more

Grupa robocza ds. Art. 29 wydaje plan działania na rzecz realizacji GDPR

2 lutego 2016

GDPR wzmacnia szeroki zakres istniejących praw i ustanawia nowe dla osób fizycznych. Należą do nich: Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do otrzymywania danych osobowych od organizacji w powszechnie używanej formie, dzięki czemu możesz z łatwością udostępniać je innym. Prawo do nieprofilowania: o ile nie jest to wymagane przez prawo lub umowę, decyzje dotyczące Ciebie nie mogą być podejmowane wyłącznie na podstawie automatycznego przetwarzania.

Read more

PE, Rada i WE osiągają porozumienie w sprawie GDPR

15 grudnia 2015

Parlament Europejski, Rada i Komisja osiągają porozumienie w sprawie GDPR.

Read more

Zalecenia EIOD w sprawie ostatecznego tekstu RBP

27 lipca 2015

Europejski Inspektor Ochrony Danych publikuje swoje zalecenia dla europejskich współustawodawców, którzy negocjują ostateczny tekst RBP w formie propozycji redakcyjnych. On także uruchamia aplikację mobilną porównującą wniosek Komisji z najnowszymi tekstami Parlamentu i Rady.

Read more

Rada osiąga ogólne podejście do GDPR

15 czerwca 2015

Europejska Rada Ochrony Danych zastąpi grupę roboczą art. 29 . Europejski inspektor ochrony danych zapewni sekretariat dla tego nowego, niezależnego organu europejskiego, którego członkami będą wszystkie europejskie organy ochrony danych. Rola EDPB polegać będzie na zapewnieniu spójności stosowania GDPR w całej Unii poprzez wytyczne, opinie i decyzje.

Read more

PE przyjmuje GDPR

12 marca 2014

Parlament Europejski wykazuje silne poparcie dla PKBR poprzez głosowanie na posiedzeniu plenarnym przy 621 głosach za, 10 przeciw i 22 wstrzymujących się.

Read more

Aktualizacja WP29 dotycząca reformy ochrony danych

5 października 2012

Grupa robocza art. 29 zapewnia dalsze informacje na temat dyskusji na temat reformy ochrony danych.

Read more

Opinia WP29 w sprawie wniosku dotyczącego reformy ochrony danych

23 marca 2012

Grupa robocza art. 29 przyjmuje opinię w sprawie wniosku dotyczącego reformy ochrony danych.

Read more

Opinia EIOD w sprawie pakietu reformy ochrony danych WE

7 marca 2012

Europejski Inspektor Ochrony Danych przyjmuje opinię w sprawie pakietu reformy ochrony danych Komisji.

Read more

Propozycja WE na wzmocnienie internetowych praw prywatności i gospodarki cyfrowej

25 stycznia 2012

Komisja Europejska proponuje kompleksową reformę unijnych przepisów dotyczących ochrony danych z 1995 r., Aby wzmocnić prawa do prywatności w Internecie i pobudzić europejską gospodarkę cyfrową

Read more

Opinia EIOD w sprawie komunikatu Komisji „Kompleksowe podejście do ochrony danych osobowych w UE”

22 czerwca 2011

Europejski Inspektor Ochrony Danych wydaje opinię w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej.

Read more

Dyrektywa 95/46 / WE zostaje przyjęta

24 października 1995

Przyjęta zostaje europejska dyrektywa o ochronie danych (dyrektywa 95/46 / WE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.

Read more

źródło https://edps.europa.eu/