WYMOGI DLA KWALIFIKOWANYCH CERTYFIKATÓW PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH

 In

Kwalifikowane certyfikaty podpisów elektronicznych zawierają następujące informacje:
a) wskazanie – co najmniej w postaci pozwalającej na automatyczne przetwarzanie – że dany certyfikat został wydany
jako kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego;
b) zestaw danych jednoznacznie reprezentujących kwalifikowanego dostawcę usług zaufania wydającego kwalifikowane
certyfikaty, obejmujący co najmniej państwo członkowskie, w którym dostawca ma siedzibę, oraz
— w odniesieniu do osoby prawnej: nazwę i, w stosownym przypadku, numer rejestrowy zgodnie z oficjalnym
rejestrem,
— w odniesieniu do osoby fizycznej: imię i nazwisko tej osoby;
c) co najmniej imię i nazwisko podpisującego lub jego pseudonim; jeżeli używany jest pseudonim, fakt ten jest jasno
wskazany;
d) dane służące do walidacji podpisu elektronicznego, które odpowiadają danym służącym do składania podpisu elektronicznego;
e) dane dotyczące początku i końca okresu ważności certyfikatu;
f) kod identyfikacyjny certyfikatu, który musi być niepowtarzalny dla kwalifikowanego dostawcy usług zaufania;
g) zaawansowany podpis elektroniczny lub zaawansowaną pieczęć elektroniczną wydającego kwalifikowanego dostawcy
usług zaufania;
h) miejsce, w którym nieodpłatnie dostępny jest certyfikat towarzyszący zaawansowanemu podpisowi elektronicznemu
lub zaawansowanej pieczęci elektronicznej, o których mowa w lit. g);
i) miejsce usług, z którego można skorzystać w celu złożenia zapytania o status ważności kwalifikowanego certyfikatu;
j) w przypadku gdy dane służące do składania podpisu elektronicznego powiązane z danymi służącymi do walidacji
podpisu elektronicznego znajdują się w kwalifikowanym urządzeniu do składania podpisu elektronicznego, odpowiednie
wskazanie tego faktu co najmniej w postaci pozwalającej na automatyczne przetwarzanie.

Recent Posts