Skutki prawne stosowania podpisu elektronicznego

 In

Skutki prawne stosowania podpisu elektronicznego zgodnie z Rozporządzeniem eIDAS:

  1. Dokumenty opatrzone podpisem elektronicznym wywierają skutek prawny i dowodowy. Każdy inny podpis elektroniczny, który nie spełnia wszystkich wymogów podpisu kwalifikowanego, również może wywierać skutki prawne. szczegółowe wskazanie określone zostało w prawie krajowym w poszczególnych członków Unii.
  2. Osoba małoletnia ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych i nie może zawierać umów cywilno-prawnych za wyjątkiem umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Nie dotyczy umowy o zawarcie umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014:

    art. 25.

    Skutki prawne podpisów elektronicznych – Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Czyli osoba małoletnia nie może posługiwać się podpisem elektronicznym równoważnym z podpisem odręcznym.

  3. Czynność daty pewnej – czy z chwilą wygaśnięcia ważności certyfikatu poświadczony dokument z zastosowaniem kwalifikowanego znacznika czasu jest nadal dowodem?                                                                                                                                                                                        Takie dokumenty trzeba konserwować w czasie, tzn.  podpisujemy np. dokument z 2 letnim okresem ważności certyfikatu, dodajemy znaczki czasu którego root jest ważny np. 5, 10 lat i to wydłuża nam ważność walidacji tego podpisu o ważność tego znacznika (rrota). Jeżeli okres ważności znacznika zbliża się ku końcowi, należy opieczętować taki dokument kolejnym znacznikiem czasu, aby przedłużyć wartość dowodową o kolejny okres czasu (użyty znacznik powinien być już wydawany z innego root, który będzie ważny kolejne 5, 10 lat).
  4. Jeżeli dokument został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym to traktować należy go jak dokument papierowy podpisany podpisem odręcznym.
Recent Posts