Proces weryfikacji oraz dokumenty wymagane przy zakupie certyfikatu

 In

Wymagane dokumenty
Proces weryfikacji oraz dokumenty wymagane przy zakupie:
Certyfikatu UNIWERSALNEGO
Zalecany dla wszystkich osób podpisujących dokumenty (w tym deklaracje do ZUS) w imieniu własnym lub w imieniu innych podmiotów (przedsiębiorstw, instytucji, administracji samorządowej, administracji rządowej).

Wymagana jest jedynie weryfikacja tożsamości na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

Uwaga: podczas wypełniania interaktywnego formularza, w Certyfikacie musi zostać zawarty numer PESEL. Pole z numer NIP przeznaczone jest dla osób, które posiadają wpis do CEiDG.

Certyfikatu z DODATKOWYMI DANYMI
Wystąpienie o taki certyfikat jest uzasadnione (ale nie konieczne) szczególnie w przypadku osób pełniących funkcje publiczne lub zawodowe, a zakres uprawnień wynikający z pełnionej funkcji jest jednoznacznie określony prawem, np. prezydent miasta, burmistrz, notariusz, radca prawny.

Dostarczone dokumenty powinny być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę w danym podmiocie upoważnioną do tego typu czynności (zgodnie z dokumentami określającymi zasady reprezentacji). W przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, należy na każdej stronie dostarczonych dokumentów określających dane podmiotu, napisać „za zgodność z oryginałem”, umieścić pieczątkę firmy oraz datę i podpis właściciela (zgodnie z CEiDG).

Przedsiębiorca:
Odpis z KRS nie starszy niż 6 miesięcy od daty jego wydania lub w przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą wydruk z CEiDG,
Potwierdzenie nadania numeru NIP,
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
Pełnomocnictwo (jeżeli osoba występująca o certyfikat nie jest organem danego podmiotu – tzn. nie jest osobą upoważnioną do samodzielnego reprezentowania danej instytucji).
Instytucja publiczna:
Dokument potwierdzający pełnienie funkcji upoważnionej do reprezentowania danego podmiotu (akt powołania / mianowania / wyboru), dokument musi dotyczyć osoby, która podpisuje w imieniu danej instytucji pełnomocnictwo dla danego Subskrybenta,
Potwierdzenie nadania numeru NIP,
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
Pełnomocnictwo (jeżeli osoba występująca o certyfikat nie jest organem danego podmiotu – tzn. nie jest osobą upoważnioną do samodzielnego reprezentowania danej instytucji).

Recent Posts