Pojęcie „osób prawnych”

 In

Pojęcie „osób prawnych” zgodnie z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) dotyczącymi
prowadzenia przedsiębiorstwa pozostawia podmiotom gospodarczym swobodę wyboru formy prawnej,
którą uznają za odpowiednią dla prowadzenia swojej działalności. Dlatego też termin „osoby prawne” w rozumieniu
TFUE oznacza wszystkie podmioty ustanowione na mocy prawa państwa członkowskiego lub podlegające
temu prawu, niezależnie od ich formy prawnej.

Recent Posts