Ochrona treść łączności elektronicznej

 In

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności
elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie
prywatności i łączności elektronicznej)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 16
i 114,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1
,
uwzględniając opinię Komitetu Regionów2
,
uwzględniając opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych3
,
stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,
a także mając na uwadze, co następuje:

„…Treść łączności elektronicznej dotyczy kwintesencji prawa podstawowego, jakim jest
poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się na mocy
art. 7 Karty praw podstawowych. Jakakolwiek ingerencja w treść łączności
elektronicznej powinna być dozwolona jedynie w bardzo jasno określonych
warunkach i w konkretnych celach oraz powinna podlegać odpowiednim
zabezpieczeniom przed nadużyciami. W niniejszym rozporządzeniu przewidziano
możliwość przetwarzania przez dostawców usług łączności elektronicznej danych
pochodzących z łączności elektronicznej za świadomą zgodą wszystkich
zainteresowanych użytkowników końcowych. Dostawcy mogą na przykład oferować
usługi, które wiążą się ze skanowaniem poczty elektronicznej w celu usunięcia PL 18 PL
pewnego zdefiniowanego wcześniej materiału. Z uwagi na wrażliwy charakter treści
łączności w niniejszym rozporządzeniu zakłada się, że przetwarzanie takich danych
dotyczących treści będzie skutkować dużym zagrożeniem dla praw i wolności osób
fizycznych. Dostawca usług łączności elektronicznej, przetwarzając tego typu dane,
powinien zawsze przed przetwarzaniem konsultować się z organem nadzorczym.
Takie konsultacje powinny być zgodne z art. 36 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE)
2016/679. Założenie to nie obejmuje przetwarzania danych dotyczących treści w celu
świadczenia usługi zamówionej przez użytkownika końcowego, gdy użytkownik
końcowy zgodził się na takie przetwarzanie i jest ono dokonywane na potrzeby takiej
usługi i przez okres absolutnie dla niej niezbędny i proporcjonalny. Po przesłaniu
treści łączności elektronicznej przez użytkownika końcowego i otrzymaniu jej przez
docelowego użytkownika końcowego lub docelowych użytkowników końcowych
treść ta może być zapisywana lub przechowywana przez użytkownika końcowego,
użytkowników końcowych lub osobę trzecią, której użytkownicy końcowi powierzyli
zapisanie lub przechowywanie takich danych. Wszelkie przetwarzanie takich danych
musi odbywać się zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679….”

Recent Posts