Najważniejsze założenia Rozporządzenia eIDAS

 In

Rozporządzenia eIDAS dotyczy dwóch obszarów usług:

  1. Elektroniczna identyfikacja

Używanie danych identyfikujących w formie elektronicznej, reprezentujących niepowtarzalnie osobę fizyczną lub prawną, lub osobę fizyczną reprezentującą osobę prawną.

  1. Usługi zaufania

Usługi elektroniczne polegające na dostarczaniu informacji uwiarygadniających lub budujących  zaufanie pomiędzy stronami w Sieci, np.:

– składanie, weryfikowanie i walidacje podpisów elektronicznych oraz pieczęci elektronicznej, elektronicznych znaczników czasu, a także doręczeń elektronicznych,

– składanie, weryfikacje i walidacje certyfikatów do celów uwierzytelniania witryn internetowych,

– konserwacje elektronicznych podpisów, pieczęci lub certyfikatów

Recent Posts