Kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego

 In

„kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego” oznacza certyfikat podpisu elektronicznego, który jest wydawany
przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania i spełnia wymogi określone w załączniku I;

Recent Posts