Kwalifikowana pieczęć elektroniczna

 In

„kwalifikowana pieczęć elektroniczna” oznacza zaawansowaną pieczęć elektroniczną, która została złożona za
pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania pieczęci elektronicznej i która opiera się na kwalifikowanym
certyfikacie pieczęci elektronicznej;

Recent Posts