Informacje o wykrytym ryzyku w zakresie bezpieczeństwa

 In

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności
elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie
prywatności i łączności elektronicznej)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 16
i 114,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1
,
uwzględniając opinię Komitetu Regionów2
,
uwzględniając opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych3
,
stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,
a także mając na uwadze, co następuje:

„…Artykuł 17
Informacje o wykrytym ryzyku w zakresie bezpieczeństwa
W przypadku szczególnego ryzyka, które może zagrozić bezpieczeństwu sieci lub usług
łączności elektronicznej, dostawca usługi łączności elektronicznej informuje użytkowników
końcowych o takim zagrożeniu, a jeżeli ryzyko występuje poza zakresem środków
podejmowanych przez dostawcę usług – informuje użytkowników końcowych o wszelkich
możliwych środkach zaradczych, w tym wskazuje prawdopodobne koszty, jakie się z tym
wiążą….”

Recent Posts