Elektroniczny znacznik czasu

 In

„elektroniczny znacznik czasu” oznacza dane w postaci elektronicznej, które wiążą inne dane w postaci elektronicznej
z określonym czasem, stanowiąc dowód na to, że te inne dane istniały w danym czasie;

Recent Posts