Dokument elektroniczny

 In

„dokument elektroniczny” oznacza każdą treść przechowywaną w postaci elektronicznej, w szczególności tekst lub
nagranie dźwiękowe, wizualne lub audiowizualne;

Recent Posts