Dane pochodzące z łączności elektronicznej

 In

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności
elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie
prywatności i łączności elektronicznej)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 16
i 114,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,
1. uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
,
2. uwzględniając opinię Komitetu Regionów
,
3. uwzględniając opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych
,
stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,
a także mając na uwadze, co następuje:

„…Dane pochodzące z łączności elektronicznej są poufne. Wszelka ingerencja w dane
pochodzące z łączności elektronicznej, taka jak słuchanie, podsłuchiwanie, przechowywanie,
monitorowanie, skanowanie lub innego rodzaju przechwytywanie, nadzorowanie lub
przetwarzanie danych pochodzących z łączności elektronicznej przez osoby inne niż
użytkownicy końcowi, jest zakazana,….”

„…Treść łączności elektronicznej dotyczy kwintesencji prawa podstawowego, jakim jest
poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się na mocy
art. 7 Karty praw podstawowych. …W niniejszym rozporządzeniu przewidziano
możliwość przetwarzania przez dostawców usług łączności elektronicznej danych
pochodzących z łączności elektronicznej za świadomą zgodą wszystkich
zainteresowanych użytkowników końcowych….”

Recent Posts